INFORMÁCIE K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

31.08.2020 17:02

                                                               Materská škola, Komenského 1, 900 27 Bernolákovo

INFORMÁCIE K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021
Od 02.09.2020 (streda) začína prevádzka materskej školy
so zmenou prevádzky od 07:00 hod. do 17:00 hod.
(Kvôli nariadeniu RÚVZ boli dočasne zrušené zberné triedy, aby nedochádzalo      k premiešavaniu detí.)
V MŠ sú sprísnené bezpečnostné opatrenia, ktoré je povinné dodržiavať!!!
ZADELENIE DETÍ DO TRIED:
Zoznamy detí a zadelenie do tried sú zverejnené na vývesných tabuliach v budove MŠ pri vstupoch (od Komenského ulice a od Dukelskej ulice) podľa veku.
Žiadame všetkých rodičov, aby zadelenie detí pri príchode prekontrolovali, nakoľko došlo k zmenám aj u detí, ktoré už MŠ navštevovali.
V prevádzke budú všetky triedy – pri hľadaní tried Vám pomôžu pracovníci MŠ.
Príchod a odchod detí:
Do materskej školy môže byť prijaté iba dieťa z rodiny, ktorá nie je v karanténe, ani nie je v styku s osobami, ktoré sú v karanténe.
Dieťa do školy privádza a odvádza zpravidla jedna osoba žijúca v spoločnej domácnosti
Sprevádzajúca osoba a dieťa prichádzajú aj odchádzajú s prekrytými dýchacími cestami.
Pri vstupe do interiéru si osoby vydezinfikujú ruky.
Do interiéru šatne príslušnej triedy vchádzajú max. 2 sprevádzajúce osoby a 2 deti. Ostatní čakajú v exteriéri s rozostupmi 2 metre.
Žiadame Vás, aby ste sa nezhromažďovali v interiéri, exteriéri materskej školy, ani pred areálom MŠ a po odovdzaní, či vyzdvihnutí dieťaťa minimalizovali svoj pobyt v MŠ a areál MŠ opustili.
RANNÝ FILTER:
Poverený zamestnanec v rámci ranného filtra: zmeria teplotu dieťaťa, skontroluje jeho celkový zdravotný stav (príznaky respiračného alebo iného akútneho ochorenia). Po negatívnom výsledku môže byť dieťa prevzaté do kolektívu. Pri nameranej teplote 37,2°C a vyššie, nebude dieťa do MŠ prijaté. Sprevádzajúca osoba zostáva pri dieťati až do ukončenia ranného filtra. Po odovzdaní dieťaťa okamžite opúšťa priestory materskej školy.
ĎALŠIE INFORMÁCIE:
Je prísne zakázané nosiť do MŠ hračky, vankúše a potraviny!!! Taktiež nenoste deťom fľaše s vodou, v triedach im budú k dispozícii poháre.
Pri nástupe do MŠ je potrebné vyplniť pripravené tlačivá: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a Zdravotný dotazník (sú k dispozícii v každej triede, prípadne si ich môžete vytlačiť doma a vypísané priniesť so sebou).
Pre deti je potrebné priniesť: pevnú obuv na prezutie (papuče, sandálky), do skrinky náhradné oblečenie, pyžamo, papierové vreckovky. Deťom taktiež pripravte náhradné rúško pre prípad nutnej izolácie pri náhlom ochorení. Prosíme všetko podpísať.
V prípade ďalších zmien budete včas informovaní. Poprosíme Vás o pozorné sledovanie svojich emailových schránok, ktoré budeme primárne využívať na komunikáciu s Vami. Vždy Vás poprosíme o spätnú väzbu, či ste e-mail obdržali.
Odporúčame Vám oboznámiť sa na našej web stránke www.msbernolakovo.sk s vydaným Manuálom pre MŠ, s Pokynmi pre nástup do MŠ a so Školským poriadkom, kde nájdete všetky potrebné informácie ohľadom prevádzky MŠ vrátane platieb a stravovania.                               

 

 

Andrea Oberta, riaditeľka MŠ