INFORMÁCIE K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

31.08.2021 20:47

Materská škola, Komenského 1, 900 27 Bernolákovo

INFORMÁCIE K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022
Od 02.09.2021 (štvrtok) začína prevádzka materskej školy
Prevádzka materskej školy je od 07:00 hod. do 16:30 hod.
(Kvôli nariadeniu RÚVZ boli dočasne zrušené zberné triedy, aby nedochádzalo k premiešavaniu detí.)
V MŠ sú sprísnené bezpečnostné opatrenia, ktoré je povinné dodržiavať !!!
ZADELENIE DETÍ DO TRIED:
Zoznamy detí a zadelenie do tried sú zverejnené na vývesných tabuliach v budove MŠ pri vstupoch (od Komenského ulice a od Dukelskej ulice) podľa veku.
Žiadame všetkých rodičov, aby si zadelenie detí pri príchode prekontrolovali, nakoľko došlo k zmenám aj u detí, ktoré už MŠ navštevovali.
V prevádzke budú všetky triedy – pri hľadaní tried Vám pomôžu poverení pracovníci MŠ.
Príchod a odchod detí:
Do materskej školy môže byť prijaté iba dieťa z rodiny, ktorá nie je v karanténe, ani nie je v styku s osobami, ktoré sú v karanténe.
Dieťa do školy privádza a odvádza spravidla jedna osoba žijúca v spoločnej domácnosti
Sprevádzajúca osoba prichádza aj odchádza s prekrytými dýchacími cestami.
Pri vstupe do interiéru si osoby vydezinfikujú ruky.
Do interiéru šatne príslušnej triedy vchádzajú max. 2 sprevádzajúce osoby a 2 deti. Ostatní čakajú v exteriéri s rozostupmi 2 metre.
Žiadame Vás, aby ste sa nezhromažďovali v interiéri, exteriéri materskej školy, ani pred areálom MŠ a po odovzdaní, či vyzdvihnutí dieťaťa minimalizovali svoj pobyt v MŠ a areál MŠ opustili.
RANNÝ FILTER:
Poverený zamestnanec v rámci ranného filtra skontroluje celkový zdravotný stav dieťaťa, zmeria teplotu (príznaky respiračného alebo iného akútneho ochorenia). Po negatívnom výsledku môže byť dieťa prevzaté do kolektívu. Dieťa, ktoré javí príznaky respiračného ochorenia nebude dieťa do MŠ prijaté. Sprevádzajúca osoba zostáva pri dieťati až do ukončenia ranného filtra. Po odovzdaní dieťaťa okamžite opúšťa priestory materskej školy.
ĎALŠIE INFORMÁCIE:
Je prísne zakázané nosiť do MŠ hračky, vankúše a potraviny !!! Taktiež nenoste deťom fľaše s vodou, v triedach im budú k dispozícii poháre na vodu a v jedálni majú pravidelný pitný režim.
Pri nástupe do MŠ je potrebné vyplniť pripravené tlačivá, ktoré sú k dispozícii v každej triede

Pre deti je potrebné priniesť: pevnú obuv na prezutie (papuče, sandálky, crocsy), do skrinky náhradné oblečenie, pyžamo, papierové vreckovky. Deťom taktiež pripravte rúško pre prípad nutnej izolácie pri náhlom ochorení. Prosíme všetko podpísať.

Informačný systém:
V prípade zmien budete včas informovaní. Poprosíme Vás o pozorné sledovanie svojich emailových adries, na ktoré budeme posielať prihlasovacie údaje. Prístup do systému je cez www stránku: www.msbernolakovo.edupage.org alebo cez mobilnú aplikáciu EduPage. Primárne budeme EduPage využívať na komunikáciu s Vami. Nájdete  tam všetky potrebné informácie ohľadom prevádzky MŠ, vrátane platieb a stravovania ( prihlasovanie a odhlasovanie detí ). 

Prihlasovanie a odhlasovanie detí   :

2.9. a 3.9.2021 je potrebné odhlásiť deti zo stravy do 7:00 hod. na mailovej adrese:  veducakuchyne@msbenolakovo.sk , alebo SMS na číslo 0905 550 562

Po získaní prihlasovacích údajov na EduPage sa budete primárne odhlasovať zo stravy cez aplikáciu...

Bližšie informácie získate na stretnutiach rodičov s triednymi učiteľkami, ktoré budú včas oznámené....              

 

 

Andrea Oberta, riaditeľka MŠ