Nahlasovanie chorobnosti detí

16.01.2019 12:17

Vážení rodičia, berte prosím na vedomie, že:

 

 

•ak sa u vášho dieťaťa prípadne v domácnosti vyskytne infekčné ochorenie (napr. rotavírus, mononukleóza), v zmysle ochrany zdravia vašich detí ako aj pedagogických a prevádzkových zamestnancov materskej školy, vás žiadame, aby ste to neodkladne oznámili pani učiteľkám alebo vedeniu materskej školy. Na základe nahlásenia vo väčšej miere je potrebné potom vedením podniknúť kroky vyplývajúce zo školského poriadku pre školský rok 2018/2019. (odstavec 3.4.)

 

•ak vaše dieťa je na liečebnom prípadne inom pobyte dlhšiu dobu, žiadame vás, aby ste to oznámili učiteľkám v triede, dieťa odhlásili zo stravy a následne aj prihlásili na stravu pred plánovaným opätovným nástupom dieťaťa do materskej školy (aby sa predišlo duplicitnému evidovaniu dieťaťa v CR MŠ ako aj nehospodárnemu plánovaniu stravných jednotiek).                                                                   

Za porozumenie ďakujeme.
kolektív MŠ