Upozornenie : Zápis do Materskej školy pre šk. rok 2020/2021

06.04.2020 11:11

 Zápis do Materskej školy pre šk. rok 2020/2021

prebehne

4.5.2020 - 7.5.2020

E L E K T R O N I C K Y

nie osobne!!!

 

Rodičia, ktorí nemajú prístup k internetu, si môžu prísť pre žiadosť osobne po dohode s riaditeľkou na tel. č. 0917 856 803 29.4.2020 od 10:00 hod. do 12:00 hod.

Vypísanú žiadosť pošlú doporučenou poštovou zásielkou na adresu: MŠ Komenského 1, 900 27 Bernolákovo ( najneskôr 5.5.2020 )

 

POSTUP VYPLNENIA PRIHLÁŠKY DO MŠ Komenského 1 a MŠ Nová Lúka II

 

  1. Na našej stránke www.msbernolakovo.sk/dokumenty si vyberte žiadosť pre MŠ Komenského alebo MŠ Nová lúka
  2. žiadosť vyplňte iba pre jednu MŠ
  3. žiadosť musí byť podpísaná obidvoma rodičmi
  4. vyplňte povinný údaj o očkovaní ( je riadne očkované, nie je riadne očkované )
  5. potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude zatiaľ vyžadovať - ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt
  6. žiadosť sa po vyplnení tento rok podáva bez osobnej prítomnosti detí a rodičov po oskenovaní na mailovú adresu: riaditelka@msbernolakovo.sk

PODMIENKY PRIJATIA DIEŤAŤA DO MŠ

 

  • dieťa, ktoré dovŕšilo 5 rokov
  • dieťa s odloženou školskou dochádzkou, zákonný zástupca predloží aj

vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

  •  dieťa s dodatočne odloženou dochádzkou, zákonný zástupca predloží aj

vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

  • dieťa, ktoré dovŕšilo 3 roky

 

Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Do tohto termínu je potrebné odovzdať potrebné lekárske potvrdenia, pri odložení školskej dochádzky vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

 

                                                                               Andrea Oberta, riaditeľka MŠ na Komenského1 v Bernolákove