Zápis do materskej školy, priložiť podmienky prijímania, žiadosť o prijatie, žiadosť o pokračovanie plnenia PPV

08.03.2023 09:08

Zápis do materskej školy sa uskutoční od 2. do 5. mája 2023.

 

Povinné predprimárne vzdelávanie si bude musieť plniť dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov do 31. 8. 2023

V zmysle §28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) bude v školskom roku 2023/2024 musieť plniť povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole každé dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov veku do 31. 8. 2023.

Žiadosti sa prijímajú od 2.5.2023 do 5.5.2023 (ku každej žiadosti odovzdajte písomné vyhlásenie !!!)

Podľa §59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na povinné predprimárne vzdelávanie. Rodičov žiadame, aby oznámili spádovej materskej škole, kde bude dieťa plniť povinné predprimárne vzdelávanie.

Spádové materské školy pre jednotlivé ulice Bernolákova sú určené vo VZN o určení spádových oblastí materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bernolákovo č.1/2021. Spádová oblasť našej MŠ je v podmienkach prijímania na školský rok 2023/2024.

 

Podmienky prijímania detí do Materskej školy 2023.pdf (213887)
Zápis do materskej školy 2023 - Oznam.docx (14174)
Ž I A D O S Ť pokračovanie plnenia PPV.docx (25075)
Žiadosť o prijatie do MŠ 2023.docx (23340)