Triedy:

 V zmysle zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

 

Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu „Kolotoč šťastia, zdravia, pohybu“ vypracovaného podľa Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schválený pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0. Školský vzdelávací program je zameraný na získanie pozitívneho vzťahu k zdravému životnému štýlu, ktorého nevyhnutnou súčasťou je pohyb, a zodpovedného vzťahu k životnému prostrediu.